تركمن جم خوش گلدينگز
بر سئوال
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٩  

 

سلام.

ناما اوچین ترکمن لر آدلارینی چالشیار لار؟

چرا ترکمنها اسمشون را عوض میکنند؟

با تشکر منتظر نظرات شما هستیم


 
زلزله ‪ ۴/۱‬ریشتری شهرستان گنبدکاووس را لرزاند
ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٦  

 

زلزله‌ای به قدرت ‪ ۴/۱‬درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت ‪ ۹/۵۰‬روز پنجشنبه شهرستان گنبدکاووس در شرق استان گلستان را لرزاند.
این زلزله در حدود پنج ثانیه این منطقه را لرزاند.
شبکه لرزه‌نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بزرگی این زلزله را ‪ ۴/۱‬درجه ریشتر و حوالی شهرستان گنبدکاووس اعلام کرد.
هنوز از خسارات احتمالی این زلزله گزارشی از سوی مسوولان امر اعلام نشده است.

منبع خبر :سایت دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن

www.turkmenstudents.com


 
ترکمن گوزل آدلری
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱٢  


قیز آدلری

AGHAGOL

آغاگل
AGHBABEKآق ببک
AGHBIBIآق بی بی
AGHGOZELآق گوزل
AGHGULآق گل
AGHMENGHLIآق منگلی
AGHSHAMGELINآغشام گلین
ALMAآلما
ALMAGOLآلما گل
ALMAGULآلماگل
ALTENآلتن
ALTINالتین
ALTINAYآلتین آی
ALTINNAZآلتین ناز
AMAKAاماکه
AMANBAKHTامان بخت
AMANBIKAامان بیکه
AMANDAآماندا
AMANGULآمان گل
AMANTAGHANامان تقان
AMANTAJامان تاج
ANALIانالی
ANATAJآنا تاج
ANATAYاناتای
ANNAآنا
ANNAKABAHآنه کعبه
ARAYارای
ARAZBIBIاراز بی بی
ARAZGULاراز گل
ARAZSOLTANارازسلطان
ARITALآریتال
ARMAZآرماز
ARTINآرتین
ATALAYاتالای
ATAMآتام.عطام
ATANAZاتاناز
AVADANاوادان
AYATAYآیا تای
AYBIBIآی بی بی
AYBULEKآی بولگ
AYDAآیدا
AYDENAYآی دن آی
AYDINآیدین
AYDINAآیدینا
AYDISآیدیس
AYDNGآیدنگ
AYGINآی گین
AYGULآی گل
AYGUZELآی گزل
AYJANآی جان
AYJEMALآی جمال
AYJIJEKآی جیجک
AYLAآیلا
AYLARآیلار
AYLIآیلی
AYLINآیلین
AYLINAآیلینا
AYLMAآیلما
AYMAآیما
AYNAآینا
AYNAMآینام
AYNAZآیناز
AYNURآی نور
AYNUSHآی نوش
AYPARAآی پارا
AYPERIآی پری
AYRAآیرا
AYSAآیسا
AYSANآی سان
AYSANAآی سانا
AYSELآی سل
AYSENآی سن
AYSHAعایشه
AYSHABIBIعایشه بی بی
AYSHAGULعایشه گل
AYSHENآی شن
AYSHINآی شین
AYSHWعایشو
AYSOVANآی سوان
AYSUآی سو
AYSUDAآی سودا
AYSULTANآی سلطان
AYSUNAآی سونا
AYTAKINآی تکین
AYTANآی تان
AYTAYآی تای
BAGHDHGULباغده گل
BAGULبا گل
BAHARبهار
BAHARGOLباهار گل
BAHARGULبهارگل
BAKHTYباختی
BAKHTYGULباختی گل
BALTEKINبال تکین
BEGENSHADبگن شاد
BEUSLENبئوسلن
BIBITAJبی بی تاج
BIRSENبیرسن
BOSTANبستان
DUNYAدنیا
DUNYAGUZELدنیا گزل
DURANAYدوران آی
DURNAدورنا
DURSUNAYدورسون آی
DURSUNBAYدورسون بای
DUYDOGHدویدوق
EJEGULاجه گل
EJOاجو
ELNAZالناز
ENEBAYانه بای
ENEBIBIانه بی بی
ENEBIKEانه بیکه
ENEGARRYانه قارری
ENEGULانه گل
ENEGYZانه قیز
ENEJANانه جان
ENEKABEانه کعبه
ENEKUTIانه کوتی
ENEMانم
ENESHانش
ERIKGULاریک گل
ESINاسین
EWEZBIKAعوض بیکه
EWEZGULعوض گل
EWEZJEMALعوض جمال
EYGایگ
EYJAHائیجه
EYLMAZایلماز
EYLNAZایلناز
EYLTAYایلتای
EYLTEKINایلتکین
EYMESHایمیش
GENGLIKگنگلیک
GHARASACHقارا ساچ
GHARBIBIقاربی بی
GHARJANقارجان
GHBLAMقبلام
GHONCHAغونچا
GHURBANBAKHTقربان بخت
GHURBANTAJقربان تاج
GOHERگوهر
GOLTEKINگل تکین
GOZELگوزل
GUL AYYMگل اییم
GULALEKگلالک
GULBAYRAMگل بایرام
GULBIKAگل بیکه
GULCANگلسن
GULDENگلدن
GULJANگل جان
GULJEMALگل جمال
GULNIAZگل نیاز
GULPERIگل پری
GULSHADگلشاد
GULTACگل تاچ
GULTAJگلتاج
GULTEKINگل تکین
GUNAYگونای
GUZELگزل
GYZYLGULقزل گل
HAJYحاجی
HAJYBAGTحاجی باقت
HAJYBIBIحاجی بی بی
HAJYBIKEحاجی بیکه
HAJYGULحاجی گل
HAJYMAMAحاجی ماما
HAJYTACحاجی تاچ
HINAحینا
HIVAحیوا
JAHANجاهان
JAHANSOLTANجاهان سلطان
JERENجرن
JIRANجیران
KABAMکعبام
KABEکعبه
KABEGOZELکعبه گزل
KABEGULکعبه گل
KABISHکعبیش
KOMISHکومیش
LACHENلاچین
LACHINلاچین
LALAHلاله
MAHIMماهیم
MAMISHمامیش
MARALمارال
MARIGOLماری گل
MAYSAمایسا
MEREDTAJمرد تاج
MERJANمرجان
NARBIBIناربی بی
NARGULنارگل
NARTACنارتاچ
NAZLIنازلی
NILAYنیلای
NURGOZELنورگزل
NURSOLTANنورسلطان
OGHELJEMALاوغل جمال
OGHLGOZELاوغل گزل
OGHULAMANاوغل امان
OGHULAYاوغل آی
OGHULBABEKاوغل بابک
OGHULBAGTاوغل بخت
OGHULBAHARاوغل باهار
OGHULBAYRAMاوغل بایرام
OGHULBIBIاوغل بی بی
OGHULBIKEاوغل بیکه
OGHULBOLDIاوغل بولدی
OGHULBOSSANاوغل بوسسان
OGHULDONDIاوغل دوندی
OGHULDURDIاوغل دوردی
OGHULDURSUNاوغل دورسن
OGHULGEREKاوغل گرک
OGHULGHURBANاوغل قربان
OGHULGOLاوغل گل
OGHULGOZELاوغل گزل
OGHULGULاوغل گل
OGHULHAJARاوغل هاجر
OGHULHALLYاوغل حاللی
OGHULHESELاوغل حسل
OGHULJAHANاوغل جهان
OGHULJANاوغل جان
OGHULJEMALاوغل جمال
OGHULJENNETاوغل جنت
OGHULJERENاوغل جرن
OGHULJUMAاوغل جما
OGHULKISHIاوغل کیشی
OGHULMARALاوغل مارال
OGHULMEGNLIاوغل منگلی
OGHULMIWEاوغل میوه
OGHULNABATاوغل نابات
OGHULNARاوغل نار
OGHULNAZاوغل ناز
OGHULNURاوغل نور
OGHULNYYAZاوغل نیاز
OGHULORAZاوغل اراز
OGHULSAPARاوغل ساپار
OGHULSENEMاوغل صنم
OGHULSHEKERاوغل شکر
OGHULSHIRINاوغل شیرین
OGHULSOLTANاوغل سلطان
OGHULSONAاوغل سونا
OGHULTACاوغل تاچ
OGHULTAGHANاوغل تقان
OGHULTASHANاوغل تاششان
OGHULTUWAGHاوغل طواق
OYANاوین
PATMA ( FATMA )پاتمه.فاطمه
PATMABIBIپاتمه بی بی. فاطمه بی بی
PATMAGOZELپاتمه گزل.فاطمه گزل
PATMAGULپاتمه گل.فاطمه گل
SAFARTAJصفر تاج
SAHRAصحرا
SARAسارا
SAYADصایاد
SAYRAسایرا
SENEMصنم
SENNAZسنناز
SHANAYشانای
SHANLIشانلی
SHAYLANشایلان
SHEMSHADشمشاد
SOLMAZسولماز-سولمز
SOLMOZسولموز
SUILENسویلن
SULARسولار
SULGUNسولگون
SUNAسونا
SUNAJEMALسونا جمال
SUNAYسونای
SURAYسورای
TANAYتانای
TASHANBIBIتاشان بی بی
TAYLANتای لان
TAYSEZتایسز
TELLIتللی
TEZEGOLتزه گل
TOVAGHBIBIطواق بی بی
TUYBIBIطوی بی بی
TUYGOLتوی گل
UZUMازوم
UZUMGULازوم گل
UZUMJANازوم جان
YANIKیانیک
YASHILیاشیل
YAZGULیازگل
YELDEREMیلدرم
YELDEZیلدز
YURITAیوریتا

 
ترکمن گوزل آدلری
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱٢  

 

اوغلان آدی

ABDY

عبدی
ABDYLLAعبدلله
ADLANآدلان
AGHABERDIاغابردی
AGHAGELDIاغا گلدی
AKMYRADآق مراد
ALABYEآلابای
ALAMالام
ALAMANآلامان
ALLABAYالله بای
ALLABERDIالله بردی
ALLABERENالله برن
ALLADATالله دات
ALLADURDYالله دوردی
ALLAGHULIالله قلی
ALLAGULYالله قلی
ALLAHYالله حی
ALLAJANالله جان
ALLAMYRADالله مراد
ALLAMYRATالله مرات
ALLANAZARالله نظر
ALLANURالله نور
ALLAYARالله یار
ALPARSALANآلب ارسلان
ALPAYآل پای
AMANBERDIامان بردی
AMANDURDIامان دوردی
AMANGELDIامان گلدی
AMANMYRADامان مراد
AMANTAGHANامان تقان
ANAGELDIآناگلدی
ANAGHURBANآناقربان
ANNABERDIآنابردی
ANNADURDIآنادوردی
ANNAGELDIآناگلدی
ANNAGHULIانا قلی
ANNAHMYRADآنه مراد
ANOSHانوش
ARAZاراز
ARAZBERDIعرازبردی
ARAZDURDYعرازدوردی
ARAZGELDIعرازگلدی
ARAZGHULIعراز قلی
ARAZMYRADاراز مراد
AREGHآرق
ARKANارکان
ARKINارکین
ARPACHIآرپاچی
ARSALANارسلان
ARSLANMYRADارسلان مراد
ARTIGHآرتیق
ASHERعاشر
ASHIRGHULIعاشر قلی
ASHYRBERDIعاشر بردی
ASHYRDURDYعاشردوردی
ASHYRGELDIعاشرگلدی
ATAآتا . عطا
ATABALLYاتا باللی
ATABAYآتابای
ATABERDIاتابردی
ATADURDYآتادوردی
ATAGARRYاتا قارری
ATAGELDIآتا گلدی
ATAGULYآتا قلی
ATAGURBANآتا قربان
ATAGYLYCآتا قلیچ
ATAHANآتا حان
ATAJANآتا جان
ATAKORPEآتا کورپا
ATALIKآتالیک
ATALYآتا لی
ATAMAMMETآتا ماممت
ATAMANاتامان
ATAMERETآتا مرت
ATAMETآتا مات
ATAMUHAMEDآتا محمد
ATAMYRATآتا میرات
ATANآتان
ATANAZARآتا نظر
ATANEPESآتا نپس
ATANYYAZآتا نیاز
ATAOWEZآتا عوض
ATASARYآتا ساری
ATASEYITآتا سید
ATAWELIآتا ولی
ATBAKARآتباقار
ATCHAPARآتچاپار
ATILAآتیلا
ATJANآتجان
ATLANآتلان
ATLIاتلی
ATMINآتمین
AYAZایاز
AYAZHANایازهان
AYDENآیدن
AYDOGHDIآی دوقدی
AYMYRADآی مراد
AZIMBERDIعظیم بردی
AZIMGHULIعظیم قلی

BABADURDI

بابادوردی
BABAGELDIباباگلدی
BASHDAGHباشداق
BATERباتر
BAYATبایات
BAYBERDIبای بردی
BAYDAGHبایداق
BAYDURDIبای دوردی
BAYGELDIبای گلدی
BAYJANبایجان
BAYMYRADبای مراد
BAYRAMبایرام
BAYRAMBERDIبایرام بردی
BAYRAMDURDYبایرام دوردی
BAYRAMGELDIبایرام گلدی
BAYRAMGHULIبایرام قلی
BAYRAMMYRADبایرام مراد
BEGBERDIبگ بردی
BEGDURDIبگ دوردی
BEGENCHMYRADبگنچ مراد
BEGENJبگنج
BEGGELDIبگ گلدی
BEGMYRADبگ مراد
BEKMYRADبک مراد
BERDIMYRADبردی مراد

CHARY

چاری
CHATALچاتال
DADESHدادش
DANATARدان آتار
DANGATARدانگ آتار
DANGELDIدان گلدی
DAYANدایان
DAYANCHMYRADدایانچ مراد
DOMANدومان
DOWLETMYRADدولت مراد
DULETGELDIدولتگلدی
DURANدوران
DURDIGHLICHدوردی قلیچ
DURDYMYRADدوردی مراد
ESENBERDIحسن بردی
ESENDURDIحسن دوردی
ESENGELDIحسن گلدی
EYLAMANایل امان
EYLKHANایلخان
EYLYADایلیاد
EYRMANایرمان
EZIZMYRADعزیز مراد
GARBERDIقاربردی
GARLYقارلی
GARYAGDYقاریاقدی
GELDIMYRADگلدی مراد
GHADIRGHULIقادیر قلی
GHARAHJHقره جه
GHARBERDIقاربردی
GHARDURDIقاردوردی
GHARGELDIقارگلدی
GHARYAGHDIقاریاقدی
GHLICHTAGHANقلیچ تقان
GHLYCHMYRADقلیچ مراد
GHOSHAGHقوشاق
GHULBERDIقل بردی
GHULDURDIقل دوردی
GHULGELDIقل گلدی
GHURBANBERDIقربان بردی
GHURBANDURDIقربان دوردی
GHURBANDURDYقربان دوردی
GHURBANGELDIقربان گلدی
GHWANCHقوانچ
GHWANCHMYRADقونچ مراد
GONESHگونش
GULMOHAMMADگل محمد
GULMYRADقل مراد
GUNDOGHDIگون دوقدی
GUNDURDIگون دوردی
GURBANMYRADقربان مراد
GUYCHMYRADگویچ مراد
GUYZBERDIگویزبردی
GUYZDURDIگویزدوردی
GUYZGELDIگویزگلدی

HAJY

حاجی
HAJYAHMEDحاجی احمد
HAJYALYحاجی علی
HAJYAMANحاجی امان
HAJYARAZحاجی اراز
HAJYBAYحاجی بای
HAJYBAYRAMحاجی بایرام
HAJYBERDIحاجی بردی
HAJYDURDYحاجی دوردی
HAJYGELDIحاجی گلدی
HAJYGULYحاجی قلی
HAJYGURBANحاجی قربان
HAJYGYLYCحاجی قلیچ
HAJYKERIMحاجی کریم
HAJYMAMMETحاجی ماممت
HAJYMUHAMEDحاجی محمد
HAJYMYRATحاجی مرات
HAJYNAZARحاجی نظر
HAJYNEPESحاجی نپس
HAJYNURحاجی نور
HAJYNYYAZحاجی نیاز
HAJYORAZحاجی عراز
HAJYRAHMANحاجی رحمان
HAJYRAHYMحاجی رحیم
HAJYRAHMETحاجی رحمت
HAJYSATLYGحاجی ساتلیق
HAJYSELIMحاجی سلیم
HAJYTAGANحاجی طاغن
HAJYTUWAGحاجی طواق
HAJYWELIحاجی ولی
HAKBERDIحق بردی
HAKMYRADحق مراد
HALIGHGHULIحالق قلی
HALIKBERDIحالق بردی
HANBERDIحان بردی
HANDURDIحان دوردی
HANGELDIحانگلدی
HANGHULIحان قلی
HANMYRADخان مراد
HATAMحاتام
HKODAYBERENخدای برن
HOJAMYRADخوجه مراد
HUDAYBERDIحدای بردی
HUDAYBERENحدای برن
HUDAYGULYحدای قلی
HUDAYLYحدایلی
HUDAYNAZARحدای نظر
HUDAYNURحدای نور
HUDAYSUKURحدای شکور
HUDAYYARحدای یار
HALIMBERDYحلیم بردی
ILDURDIایل دوردی
ILGELDIایلگلدی
ISAعیسی
ISAGULYعیسی قلی
ISHANGHULIایشان قلی

JEBBARBERDI

جباربردی
JELILBERDIجلیل بردی
JELILGHULIجلیل قلی
JEPBARGHULIجبار قلی
JOMAجمعه
JONEYTجونیت
JUMABERDIجمعه بردی
JUMAGELDIجمعه گلدی
JUMAGHULIجمعه قلی
JUMAMYRADجمعا مراد
JUMEDURDIجمعه دوردی
KABEBAYکعبه بای
KADIRBERDIقادیربردی
KAKADURDIکاکادوردی
KAKAGELDIکاکاگلدی
KERIMBERDIکریم بردی
KERIMGHULIکریم قلی
KHODAYMYRADخدای مراد
KHUDAYGHULIخدای قلی
MAGHTYMGHULIمختومقلی
MAMIمعمی
MEREDBERDIمردبردی
MEREDDURDYمرد دوردی
MEREDGELDIمردگلدی
MERETMYRADمرد مراد
MERGENمرگن
MIRADBERDIمرادبردی
MIRADDURDIمراد دوردی
MIRADGELDIمراد گلدی
MOHAMMEDMYRADمحمد مراد
MOLAMمولام
MOWLAMمولام
MOWLAMBERDIمولام بردی
MUHAMMEDمحمد
MUSAGULYموسی قلی
MYRADBERDIمراد بردی
MYRADDURDYمراد دوردی
MYRADGELDIمراد گلدی
NURBERDIنور بردی
NURDURDIنور دوردی
NURGELDIنورگلدی
NURYAGHDIنوریاقدی
OKTAYاوکتای
ORAZBERDIارازبردی
ORAZDURDYارازدوردی
ORAZGELDIارازگلدی
ORAZGHULIاراز قلی
ORAZMYRADعراز مراد
OWEZBERDIعوض بردی
OWEZDURDIعوض دوردی
OWEZGELDIعوض گلدی
OWEZMYRADعوض مراد
OWLUYAGHULIاولیا قلی
PALTAپالتا
PARAHATپاراهات
PIRGHULIپیر قلی
PYGAMBERGULYپیغمبرقلی
RAHIMBERDIرحیم بردی
RAHIMGHULIرحیم قلی
RAHMANرحمان
RAHMANBERDIرحمان بردی
RAHMANGHULIرحمان قلی
RAHMANGULYرحمان قلی
RAHYMرحیم
REJEBBERDIرجب بردی
REJEBDURDYرجب دوردی
REJEBGELDIرجب گلدی
REJEBMYRADرجب مراد
REJEPGHULIرجب قلی
RESULBERDIرسول بردی
ROZYMYRADروزی مراد
RAHMATرحمت
RAHMATALLAHرحمت الله

SABOGTEKIN

سبگتکین
SAHEDMYRADسخید مراد
SAPARBERDIصفربردی
SAPARDURDYصفردوردی
SAPARGELDIصفرگلدی
SAPARGHULIصفر قلی
SAPARMYRADصفر مراد
SATLIGHساتلیق
SEYITGHULIسید قلی
SEYITMYRADسید مراد
SHABERDIشابردی
SHADURDIشادوردی
SHAGELDIشاگلدی
SHAGHULIشاقلی
SHAMYRADشاه مراد
SHAYARشایار
SHIRMYRADشیرمراد
SHOHRATشهرات
SINAسینا
SOLTANBERDIسلطان بردی
SOLTANDURDIسلطان دوردی
SOLTANGELDIسلطان گلدی
SOLTANGHULIسلطان قلی
SOPYMYRADصوفی مراد
SOYENسوین
SUHANBERDIسبحان بردی
SUHANGHULIسبحان قلی
TACHMYRADتاچ مراد
TAGHANBERDIطاغان بردی
TAGHANDURDIطاغان دوردی
TAGHANGELDIطاغان گلدی
TAGHANMYRADطاغن مراد
TAJIMYRADتاجی مراد
TAKINتکین
TANGRYGHULIتانگری قلی
TANISHتانیش
TANRIVERDIتانقرورن
TANRYBERDIتانقری بردی
TANRYBERENتانقربرن
TANRYGULYتانقرقلی
TANRYMUHAMMEDتانقرمحمد
TASHJANتاش جان
TASHLIتاشلی
TAYGELDIتایگلدی
TAYLYتایلی
TAYMAZتایماز
TGHANتقان
TIRKESMYRADتیرکش مراد
TOYGHULIطوی قلی
TOYLIتویلی
TOYMYRADطوی مراد
TUWAGHطواق
TUWAGHMOHAMMADطواق محمد
TUYCHAتویچه
TUYJANتوی جان
WEZIRMYRADوزیر مراد
YAGHMYRBERDIیغمیربردی
YAGHMYRDURDIیغمیردوردی
YAGHMYRGELDIیغمیرگلدی
YAGMYRGELDIیاقمرگلدی
YAGSHYMYRADیاغشی مراد
YASHARیاشار
YAZBERDIیازبردی
YAZDURDIیازدوردی
YAZGELDIیازگلدی
YAZJANیازجان
YAZMYRADیازمراد
YEGENBERDIیگن بردی
YEGENDURDIیگن دوردی
YEGENGELDIیگن گلدی
ZALUTزالوت
ZORLYزورلی

 


 
تبعیض
ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٩  

موضوع کمک های سازمان تربیت بدنی به دو تیم فوتبال باشگاهی پرسپولیس و استقلال این روزها جالب توجه است. 
سازمان تربیت بدنی در سالهای 85 و 86 بالغ بر شصت میلیارد ریال به دو باشگاه پیروزی و استقلال پرداخت کرده است. 
 
علاوه بر کمک‌های مالی اعلام شده از سوی سازمان تربیت بدنی دو مجموعه ورزشی بسیار کامل ( شهید درفشی فر در اختیار تیم پیروزی و شهید مرغوبکار در اختیار تیم استقلال ) قرار داده شده که با برنامه ریزی مناسب ، پشتوانه و محل در آمد بسیار خوبی برای این دو تیم به شمار می آیند.
جالب است .یه نفر پیدا نمیشه بدادتیم والیبال گنبد برسه؟!فقط نیم نگاه
 
یا خلیج عربی یا ترکمن صحرا
ساعت ۸:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٩  

 ارسال از: فریدون قارئی
کارشناس فناوری اطلاعات و قدیمیترین وبلاگ نویس ترکمن صحرا

تا سالیان نه چندان دور نام ترکمن صحرا در تمامی نقشه ها و تقسیمات سیاسی،فرهنگی ایران برای خطه ای که هم اکنون ساکن اینجا هستیم،یعنی استان گلستان و گنبد کاووس درج وچاپ میشد، همه مردم ایران نام این خطه را با ترکمن صحرا میشناختند... ولی امروزه....!!؟
از نسل جدید مردم ایران بپرسید این ترکمن صحرا که می گویند کجاست؟
جز قدیمی ترها شاید معدود افراد نسل جدید باشند که بدانند ترکمن صحرا کجاست... به هنگام مستقل شدن استان گلستان خیلی دوست داشتیم این خطه و استان را ترکمن صحرا نام نهند... ولی اینگونه نشد... مردم ما خیلی طماع نیستند... مردم ما خیلی خودخواه نیستند... مردم ما را، به هر سوی ایران که روید و بپرسید آیا ترکمن ها را می شناسید،آنها را به نیکی،مهربانی،سادگی و تلاشگر در کارها و بی ریا بودن می شناسند... اما این مردم بر خلاف خیلی دیگر از اقوام ایرانی ابا و ترسی از بیان شدن نام ترکمن خود ندارند...آنها بر ترکمن بودن و از یکسو ایرانی بودن و پاسدار مرزهای شمالی و شمال شرقی ایران بودن را افتخار خود میدانند.

آنها پایبند نظام مقدس جمهوری اسلامی اند،آنها دوستدار دوستی و صداقتند،آنها نیز برای این مرز و بوم شهید،جانباز و مفقودالاثر دادند...از مادری که بر روی تاقچه خانه کاهگلی اش قاب عکس جوان رعنا و خوش سیمایی جلوه گر میشود می پرسم او کیست؟ با آرامشی خواص می گوید:"او منگ یکه یاش یگیدیمدی = او تنها فرزند و جوان من بود" " او جنگ ده شهید بولدی=او در جنگ و دفاع 8 ساله شهید شد" می پرسم برای چه؟ جواب میدهد:"امام جان آیدی=امام جان(امام خمینی جان) گفت و اشاره کرد". نام این شهید بیرامی است.
این پیرزن که پس از مرگ شوهرش تنها پسر و جگر گوشه اش را به فرمان امام خود رهسپار جبه های حق علیه باطل نموده بدون هیچ چشمداشتی و با وجود تنگدستی های فراوان و همینک نیز در فقر مادی بسر می برد و با این وجود از زندگی خود نیز راضی است،آیا به اندازه دیگر یک مادر شهید تهرانی و یا سایر مناطق از این مرزو بوم حق ندارد؟
ما از امثال این مادران در ترکمن صحرا کم نداریم... ترکمن های ما بر ایرانی بودن خود می بالند، زبان اصلی ما ترکمنی است،پوشش اصلی دختران ما همان پوشش اسلامی مادران خود و یادگار میراث کهن ما است ولی دختران ما حق پوشیدن لباس های اصیل خود در مدارس و دانشگاه ها را ندارند و آنگاه میگوییم چرا فرانسوی ها نمی گذارند دختران با حجاب اسلامی وارد دانشگاه و یا مدارس شوند؟ حال بجای دخالت در سیستم سیاسی و فرهنگی یک کشور بیگانه بهتر است اگر خیلی پایبند به مسائل و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و اسلامی باشیم بیایید خود را از درون اصلاح کنید و اجازه آزادی انتخاب و پوشش را در محافل علمی و دانشگاهی را به دختران خود دهیم... (در این رابطه چون موضوع نوشته ام این نیست سخن خلاصه میکنم)

به عنوان یک ایرانی همانگونه که فرهنگستان ادب پارسی برای ایران داریم و از زبان اصلی میهنمان که یک زبان هماهنگ برای ارتباط برقرار کردن همه مردم واقوام کوچک و بزرگ است و برای پایدار بودن آن در برابر دیگر زبان های بین المللی تلاش میکنیم، آیا نظام جمهوری اسلامی برای مردم وفادار ترکمن خود این اجازه را خواهد داد که بر ماندگار بودن زبان مادری مان ما را یاری دهد؟آیا اجازه خواهد داد تا در صدا و سیمای استان گلستان اجازه پخش برنامه های به زبان مادری مان بیشتر شود؟چراکه همانگونه که زبان فارسی زبان رسمی ما هست زبان ترکمنی هم زبان اول و مادری ما ترکمنهاست.
دولتمردان ما همه میدانند که فرهنگ های مناطق مختلف کشور با آداب و سنن مختلف امتیاز عظیم خدادادی و غنای هر چه بیشتر این نظام مقدس است ولی امیدواریم بیش از پیش ارزش واقعی این غنا را دانسته و در جهت رفع مرحومیت های این مردم قانع و تلاشگر گام بردارند.
همانگونه که مستحضر هستیم حافظ و نگاهبان دور تا دور مرز پرافتخار جمهوری اسلامی ایران از شمال تا جنوب،از شرق تا غرب را،ترکمن،بلوچ،عرب،کرد، ترک و... هستند، پس وظیفه ما اقوام و پاسداران کیان و عزت ایران سرافراز، کمتر از دانشمندان هسته ای ایران نیست،هر کس به نوبه خود هرآنچه که در توانش هست برای سربلندی این نظام در طبق اخلاص می گذارد... به آمارهای انتخابات و راهپیمایی های گوناگون که مهر تائیدی بر نظام جمهوری اسلامی و مشت محکمی بر دهن یاوه گویان و استکبار جهانی برای اثبات مردمی بودن این نظام است، اگر بنگریم خواهیم دید بیشترین درصد شرکت کنندگان نسبت به جمعیت آن منطقه از همین اقوام هستند.
ما ترکمن،بلوچ،عرب، کرد،ترک و... در کنار هم ایران را تشکیل داده ایم، وحدت، همدلی و انسجام اسلامی ما را در سالهای گذشته جهانیان نظاره کرده اند.
همانگونه که غرور همه ایرانیان بر زیر پا گذاشتن واقعیت و حقانیت خلیج فارس خطشه دار می شود و فریاد اعتراض بر جهانیان اعلام میدارند، ما مردم ترکمن نیز به همانند همه هم میهنان خود در این جهت تلاش میکنیم،آیا به من جوان ترکمن و دیگر مردمم حق داده می شود که بپرسم برای چه نام ترکمن صحرا که از قدیم الایام در نقشه های ایران وجود داشته برداشته شده است؟
آیا به من ترکمن حق داده می شود تا همانگونه که اصرار بر خلیج فارس نام داشتن آبهای جنوبی کشورم اعتراض کنم به ترکمن صحرا نامداشتن و تلاش برای بازگرداندن این نام کهن برای منطقه ام انجام دهم؟
دشمن می داند به زور و تهدید نمی تواند برای این مرز و بوم حکومت که چه عرض کنم حتی کوچکترین خط مشی دهد،حال او به این پی برده است که تنها راه خط مشی به این نظام ایجاد تفرقه و نفاق در بین مردم این مملک اسلامی است.
قانع کردن جهانیان برای تغییر نام خلیج عربی به فارس که نام فارس حقیقین است شاید سخت باشد که بالاخره هم با شناخت بنده این امر تحقق خواهد یافت، از طرفی نمیخواهیم سازمان ملل،سازمان ژئوگرافی،و یا گوگل را متقائد سازیم که نام کنونی منطقه ما از قدیم الایام ترکمن صحرا بوده، این امر فقط از دست مسئولین کنونی نظام مدیریتی و برنامه ریزی کشورمان بر می آید، به اعتقاد بنده یکی از راه های مهم اتحاد و همدلی بین آحاد مردم ایران همان ارزش نهادن به خواسته های نه چندان دور از دسترس آنها می باشد.
به نوبه خود به عنوان یک فعال فرهنگی و اجتماعی از دولتمردان کشورم میخواهم حالا به هر دلیلی نام ترکمن صحرا از نقشه های سیاسی و فرهنگی ایران حذف گردیده ولی می توانید از همین امروز برای بازگرداندن این نام بر منطقه ما بر خواسته ناچیز ما جامه عمل پوشانیده و دل این مردم محروم را شاد کنید.
باور کنید انتظار دگرگونی اقتصاد در عرض یکسال و دوسال و ریشه کن شدن موانع بیکاری در عرض یکی دو سال نیستیم، ولی با برگرداندن نام با قدمت ترکمن صحرا به منطقه ما در نقشه های سیاسی و فرهنگی کشوراین کار میتوانید روحیه رنجور و پر از درد و خسته مردم ترکمن را با این کار زنده و بفهمانید که برای خواسته های این مردم نیز احترام قائل و برای انجام این موارد هستند کسانی که تلاش میکنند.
به نقل از سایت :www.turkmenstudents.com
 
اولین قهرمانی والیبال ساحلی آسیا و اقیانوسیه توسط والیبالیست های ترکمن
ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱  

  

 

به گزارش خبرنگار سایت دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن ایران، بار دیگر والیبالیست های ترکمن برای ایران افتخار آفریند.
این بار دو تن از غیور مردان والیبال ترکمن صحرا، ابراهیم سن سبلی از شهرستان آق قلا و عظیم جزیده از شهرستان گنبد عضو تیم والیبال ساحلی باشگاه سایپا تهران در نهمین دوره مسابقات والیبال ساحلی تور آسیا و اقیانوسیه (سان خولا – تایلند) موفق به کسب مقام اولی و قهرمانی این دور از مسابقات شدند.

ترکمن های مقیم جم این موفقیت بزرگ را به تمامی ایرانیان و بالاخص مردم عزیز ترکمن صحرا تبریک عرض می نماید.

منبع خبر :www.turkmenstudents.com