تركمن جم خوش گلدينگز
موفقیتی دیگر برای ترکمنصحرا
ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢٦  

Ghosheh Abed Hodtani

Assistant Professor

Department of Electrical

Engineering

Faculty of Engineering

Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)

متخصصین 40 کشور در سمینار جهانی ICT 2010 در دوحه قطر

پیشکسوتان  و متخصصان دنیای ارتباطات  و تکنولوژی مخابرات  در مورد اهمیت ارتباطات و تکنولوژی جدیدرا در هتل چهارفصل دوحه قطر به بحث گذاشتند. شرکت کنندگان 180 مقاله را در زمینه های ارتباطات بی سیمی و نوری ، شبکه و اینترنت ،ارتباطات سنسوری ،سیگنال و تئوری کدینگ  ، و اطلاعات که کمیته فنی سمینار  از میان مقاله های  دیگر به دقت برگزیده بودند ارائه نمودند.

از بین مقاله های ارائه شده دو مقاله برگزیده و معرفی شدند. برندگان عبارت بودند از آقایان کریستین سنگر ،استفن شوبر ،تونگ مائو و الکساندر  زه مشترکا" از دانشگاه اولم آلمان در زمینه شبکه و اینترنت و در زمینه تئوری کدینگ و اطلاعات  مقاله آقای دکتر قوشه عابد هدتنی از دانشگاه فردوسی مشهد ایران. 

از طرف ترکمنهای مقیم جم و عسلویه کسب این افتخار بزرگ را به شما و ترکمنصحرا تبریک می گوییم.