تركمن جم خوش گلدينگز
اعلام اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات مجلس از سوی وزارت کشور
ساعت ۸:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۱٦  

 

نام حوزهنامنام خانوادگینام پدر
کردکوی و ترکمن و بندر گزصفر محمدآرخیعلی گلدی
کردکوی و ترکمن و بندر گزبهروزاردلانیحسین
کردکوی و ترکمن و بندر گزعبدالباقیاشرفی کلتهگل محمد
کردکوی و ترکمن و بندر گزسید مراداونقامان حاجی
کردکوی و ترکمن و بندر گزمحمد قلی حاجیایریخدا قلی
کردکوی و ترکمن و بندر گزمجتبیجمالیقربانعلی
کردکوی و ترکمن و بندر گزیوسفعلیرستمانیرمضان
کردکوی و ترکمن و بندر گزعبدالناصررفعتییوسف
کردکوی و ترکمن و بندر گزفتانهسوادکوهینورعلی
کردکوی و ترکمن و بندر گزقربانشهریاریمرتضی
کردکوی و ترکمن و بندر گزسید مهدیعابدینیسید تقی
کردکوی و ترکمن و بندر گزعبدالخالقعباسیرسول
کردکوی و ترکمن و بندر گزغفار علیعسکریفرج الله
کردکوی و ترکمن و بندر گزسیداحمدعلویسید محمد
کردکوی و ترکمن و بندر گزحسینعلیفندرسکی 
کردکوی و ترکمن و بندر گزعبدالحکیمفیروزیمسعودقلی
کردکوی و ترکمن و بندر گزعبدالحمیدقربان زاده گوگلانیالیاس
کردکوی و ترکمن و بندر گزنوروزکیاقلی
کردکوی و ترکمن و بندر گزمحمد رحیممحمدیکریم
کردکوی و ترکمن و بندر گزمحمد جوادنظری مهریوسف
کردکوی و ترکمن و بندر گزمحمد حسنهراتیفیروز