تركمن جم خوش گلدينگز
ترکمن گوزل آدلری
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱٢  


قیز آدلری

AGHAGOL

آغاگل
AGHBABEKآق ببک
AGHBIBIآق بی بی
AGHGOZELآق گوزل
AGHGULآق گل
AGHMENGHLIآق منگلی
AGHSHAMGELINآغشام گلین
ALMAآلما
ALMAGOLآلما گل
ALMAGULآلماگل
ALTENآلتن
ALTINالتین
ALTINAYآلتین آی
ALTINNAZآلتین ناز
AMAKAاماکه
AMANBAKHTامان بخت
AMANBIKAامان بیکه
AMANDAآماندا
AMANGULآمان گل
AMANTAGHANامان تقان
AMANTAJامان تاج
ANALIانالی
ANATAJآنا تاج
ANATAYاناتای
ANNAآنا
ANNAKABAHآنه کعبه
ARAYارای
ARAZBIBIاراز بی بی
ARAZGULاراز گل
ARAZSOLTANارازسلطان
ARITALآریتال
ARMAZآرماز
ARTINآرتین
ATALAYاتالای
ATAMآتام.عطام
ATANAZاتاناز
AVADANاوادان
AYATAYآیا تای
AYBIBIآی بی بی
AYBULEKآی بولگ
AYDAآیدا
AYDENAYآی دن آی
AYDINآیدین
AYDINAآیدینا
AYDISآیدیس
AYDNGآیدنگ
AYGINآی گین
AYGULآی گل
AYGUZELآی گزل
AYJANآی جان
AYJEMALآی جمال
AYJIJEKآی جیجک
AYLAآیلا
AYLARآیلار
AYLIآیلی
AYLINآیلین
AYLINAآیلینا
AYLMAآیلما
AYMAآیما
AYNAآینا
AYNAMآینام
AYNAZآیناز
AYNURآی نور
AYNUSHآی نوش
AYPARAآی پارا
AYPERIآی پری
AYRAآیرا
AYSAآیسا
AYSANآی سان
AYSANAآی سانا
AYSELآی سل
AYSENآی سن
AYSHAعایشه
AYSHABIBIعایشه بی بی
AYSHAGULعایشه گل
AYSHENآی شن
AYSHINآی شین
AYSHWعایشو
AYSOVANآی سوان
AYSUآی سو
AYSUDAآی سودا
AYSULTANآی سلطان
AYSUNAآی سونا
AYTAKINآی تکین
AYTANآی تان
AYTAYآی تای
BAGHDHGULباغده گل
BAGULبا گل
BAHARبهار
BAHARGOLباهار گل
BAHARGULبهارگل
BAKHTYباختی
BAKHTYGULباختی گل
BALTEKINبال تکین
BEGENSHADبگن شاد
BEUSLENبئوسلن
BIBITAJبی بی تاج
BIRSENبیرسن
BOSTANبستان
DUNYAدنیا
DUNYAGUZELدنیا گزل
DURANAYدوران آی
DURNAدورنا
DURSUNAYدورسون آی
DURSUNBAYدورسون بای
DUYDOGHدویدوق
EJEGULاجه گل
EJOاجو
ELNAZالناز
ENEBAYانه بای
ENEBIBIانه بی بی
ENEBIKEانه بیکه
ENEGARRYانه قارری
ENEGULانه گل
ENEGYZانه قیز
ENEJANانه جان
ENEKABEانه کعبه
ENEKUTIانه کوتی
ENEMانم
ENESHانش
ERIKGULاریک گل
ESINاسین
EWEZBIKAعوض بیکه
EWEZGULعوض گل
EWEZJEMALعوض جمال
EYGایگ
EYJAHائیجه
EYLMAZایلماز
EYLNAZایلناز
EYLTAYایلتای
EYLTEKINایلتکین
EYMESHایمیش
GENGLIKگنگلیک
GHARASACHقارا ساچ
GHARBIBIقاربی بی
GHARJANقارجان
GHBLAMقبلام
GHONCHAغونچا
GHURBANBAKHTقربان بخت
GHURBANTAJقربان تاج
GOHERگوهر
GOLTEKINگل تکین
GOZELگوزل
GUL AYYMگل اییم
GULALEKگلالک
GULBAYRAMگل بایرام
GULBIKAگل بیکه
GULCANگلسن
GULDENگلدن
GULJANگل جان
GULJEMALگل جمال
GULNIAZگل نیاز
GULPERIگل پری
GULSHADگلشاد
GULTACگل تاچ
GULTAJگلتاج
GULTEKINگل تکین
GUNAYگونای
GUZELگزل
GYZYLGULقزل گل
HAJYحاجی
HAJYBAGTحاجی باقت
HAJYBIBIحاجی بی بی
HAJYBIKEحاجی بیکه
HAJYGULحاجی گل
HAJYMAMAحاجی ماما
HAJYTACحاجی تاچ
HINAحینا
HIVAحیوا
JAHANجاهان
JAHANSOLTANجاهان سلطان
JERENجرن
JIRANجیران
KABAMکعبام
KABEکعبه
KABEGOZELکعبه گزل
KABEGULکعبه گل
KABISHکعبیش
KOMISHکومیش
LACHENلاچین
LACHINلاچین
LALAHلاله
MAHIMماهیم
MAMISHمامیش
MARALمارال
MARIGOLماری گل
MAYSAمایسا
MEREDTAJمرد تاج
MERJANمرجان
NARBIBIناربی بی
NARGULنارگل
NARTACنارتاچ
NAZLIنازلی
NILAYنیلای
NURGOZELنورگزل
NURSOLTANنورسلطان
OGHELJEMALاوغل جمال
OGHLGOZELاوغل گزل
OGHULAMANاوغل امان
OGHULAYاوغل آی
OGHULBABEKاوغل بابک
OGHULBAGTاوغل بخت
OGHULBAHARاوغل باهار
OGHULBAYRAMاوغل بایرام
OGHULBIBIاوغل بی بی
OGHULBIKEاوغل بیکه
OGHULBOLDIاوغل بولدی
OGHULBOSSANاوغل بوسسان
OGHULDONDIاوغل دوندی
OGHULDURDIاوغل دوردی
OGHULDURSUNاوغل دورسن
OGHULGEREKاوغل گرک
OGHULGHURBANاوغل قربان
OGHULGOLاوغل گل
OGHULGOZELاوغل گزل
OGHULGULاوغل گل
OGHULHAJARاوغل هاجر
OGHULHALLYاوغل حاللی
OGHULHESELاوغل حسل
OGHULJAHANاوغل جهان
OGHULJANاوغل جان
OGHULJEMALاوغل جمال
OGHULJENNETاوغل جنت
OGHULJERENاوغل جرن
OGHULJUMAاوغل جما
OGHULKISHIاوغل کیشی
OGHULMARALاوغل مارال
OGHULMEGNLIاوغل منگلی
OGHULMIWEاوغل میوه
OGHULNABATاوغل نابات
OGHULNARاوغل نار
OGHULNAZاوغل ناز
OGHULNURاوغل نور
OGHULNYYAZاوغل نیاز
OGHULORAZاوغل اراز
OGHULSAPARاوغل ساپار
OGHULSENEMاوغل صنم
OGHULSHEKERاوغل شکر
OGHULSHIRINاوغل شیرین
OGHULSOLTANاوغل سلطان
OGHULSONAاوغل سونا
OGHULTACاوغل تاچ
OGHULTAGHANاوغل تقان
OGHULTASHANاوغل تاششان
OGHULTUWAGHاوغل طواق
OYANاوین
PATMA ( FATMA )پاتمه.فاطمه
PATMABIBIپاتمه بی بی. فاطمه بی بی
PATMAGOZELپاتمه گزل.فاطمه گزل
PATMAGULپاتمه گل.فاطمه گل
SAFARTAJصفر تاج
SAHRAصحرا
SARAسارا
SAYADصایاد
SAYRAسایرا
SENEMصنم
SENNAZسنناز
SHANAYشانای
SHANLIشانلی
SHAYLANشایلان
SHEMSHADشمشاد
SOLMAZسولماز-سولمز
SOLMOZسولموز
SUILENسویلن
SULARسولار
SULGUNسولگون
SUNAسونا
SUNAJEMALسونا جمال
SUNAYسونای
SURAYسورای
TANAYتانای
TASHANBIBIتاشان بی بی
TAYLANتای لان
TAYSEZتایسز
TELLIتللی
TEZEGOLتزه گل
TOVAGHBIBIطواق بی بی
TUYBIBIطوی بی بی
TUYGOLتوی گل
UZUMازوم
UZUMGULازوم گل
UZUMJANازوم جان
YANIKیانیک
YASHILیاشیل
YAZGULیازگل
YELDEREMیلدرم
YELDEZیلدز
YURITAیوریتا