اعلام اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات مجلس از سوی وزارت کشور

 

نام حوزهنامنام خانوادگینام پدرکردکوی و ترکمن و بندر گزصفر محمدآرخیعلی گلدیکردکوی و ترکمن و بندر گزبهروزاردلانیحسینکردکوی و ترکمن و بندر گزعبدالباقیاشرفی کلتهگل محمدکردکوی و ترکمن و بندر گزسید مراداونقامان حاجیکردکوی و ترکمن و بندر گزمحمد قلی حاجیایریخدا قلیکردکوی و ترکمن و بندر گزمجتبیجمالیقربانعلیکردکوی و ترکمن و بندر گزیوسفعلیرستمانیرمضانکردکوی و ترکمن و بندر گزعبدالناصررفعتییوسفکردکوی و ترکمن و بندر گزفتانهسوادکوهینورعلیکردکوی و ترکمن و بندر گزقربانشهریاریمرتضیکردکوی و ترکمن و بندر گزسید مهدیعابدینیسید تقیکردکوی و ترکمن و بندر گزعبدالخالقعباسیرسولکردکوی و ترکمن و بندر گزغفار علیعسکریفرج اللهکردکوی و ترکمن و بندر گزسیداحمدعلویسید محمدکردکوی و ترکمن و بندر گزحسینعلیفندرسکی کردکوی و ترکمن و بندر گزعبدالحکیمفیروزیمسعودقلیکردکوی و ترکمن و بندر گزعبدالحمیدقربان زاده گوگلانیالیاسکردکوی و ترکمن و بندر گزنوروزکیاقلیکردکوی و ترکمن و بندر گزمحمد رحیممحمدیکریمکردکوی و ترکمن و بندر گزمحمد جوادنظری مهریوسفکردکوی و ترکمن و بندر گزمحمد حسنهراتیفیروز

/ 0 نظر / 22 بازدید