قربان بایرامی

 

یتئب گلیان قوربان بایرامی قوتلی بولسن

/ 1 نظر / 3 بازدید
خوجه

بال یگنیم حکیم جان سلام! یتیپ گلیان قوربان بایرامی بارچامئزا قوتلی بولسین. ایندیکی قوربان بایرامینا گولیب اویناپ یته دیک! [گل][گل][گل]